Goriot Baba Özeti ve Konusu

Honoré de Balzac’ın Bir Diğer Önemli Kitabı Goriot Baba kitap özeti ve konusu hakkında önemli bilgiler aktarıyoruz şimdi de.

Eser Hakkında: Olay 1830 yıllarında Paris’te geçer. Eugdne de Rastignac’ın taşralı bir delikanlıyken, Paris’li kibar bir bey halime Egelisi, inanılması kolay bir hikâye. İş hayatında muvaffak olmuş tüccar Goriot’nun hayırsız iki kızma beslediği aşırı sevgi yüzünden felâkete sürüklenmesi, etkili, fakat hikâyenin başlangıcına kıyasla daha az gerçekçi karak­terlerin işlenişi Balzac’a has bir üslupla ve dikkatle yapılmış.

“Goriot Baba”yı okuyanlar, daha ilk satırlarda Balzac kokusunu alırlar. Bu roman yer yer fantaziye kaçmakla bera­ber, iyi bir gerçekçilik örneği olabilir.

Balzac, roman edebiyatına para ve ticaret hayatıyla ilgili meseleleri sokan ilk yazardır. “Goriot Baba”da tutku, bencil­lik ve kin çeşitli şekillerdS\okuyucımun gözleri önüne serilmiş­tir. Eser ilk defa 1835’de yayınlanmıştır.

Goriot Baba KONUSU: Madame Vauquerin pansiyonunda esrarengiz tavırlı M. Goriot hakkında çok söylentiler dolaşıyordu. İşini bıraktığı zaman birinci kattaki pahalı odaları tutmuş, pansi­yon sahibesi de ona bir müstakbel koca gözüyle bakmaya baş­lamıştı. Pansiyonda ikinci yılını doldurduğu zaman ikinci kat­taki ucuz odalardan birine geçti. Öbür müşteriler ona cimri, para simsarı, iflâs etmiş borsa oyuncusu gibi ünvanlar ver­mişlerdi. Zaman zaman odasına dalan esrarengiz genç kadın­ların da metresleri oldukları söyleniyordu. Adamcağız bu it­hamları reddedip, onlara zaman zaman odasına gelen genç ka­dınların kızları olduğunu söylediği halde, pansiyonda oturanlar bu kadınların metresleri olduğunu iddia ediyorlardı.

Üçüncü yılın sonunda Goriot daha da ucuz bir odaya ta­şındı. Artık pansiyona başlıca alay konusu olmuştu, kızları da artık pek seyrek olarak geliyorlardı.

Bir akşam, hukuk öğrencisi Eugıene de Rastignac, zengin kuzini Madam de Beauseant’ın evindeki balodan pek geç döndü. Esrarengiz Goriot’nun odasının anahtar deliğinden gö­zetlerken adamın gümüş paraları küçük torbalara dikkatle yerleştirdiğini gördü. Ertesi gün, pansiyon arkadaşı Vautrin’den Goriot Baba nın sabahın erken saatlerinde ihtiyar bir pa­ra simsarına gümüş para sattığını öğrendi. Vautrin’in bilme­diği bir şey vardı, o da gümüş paralardan aldığı parayı Go­riot’nun kızı kontes Anastasie de Restaud’ya göndermek iste­diğiydi. Eugene bu kadım kuzininin balosunda tanımıştı.

O gün Eugene kontese bir saygı ziyaretinde bulundu. O geldiği sırada Goriot Baba da misafir salonundan çıkıyordu. Kontes ve kocası Eugene i çok iyi karşıladılar, ona iltifatlar yağdırdılar, çünkü Madame de Beauseant la olan akrabalığını biliyorlardı. Fakat genç adam Goriot Baba’yla olan ilgisini anlatınca çabucak kapıyı gösterdiler ona. Kont, uşağına bun­dan böyle Rastignac kapılarım çalacak olursa, evde bulunma­dığını söylemesini bildirdi.

Bu can sıkıcı olaydan sonra Eugene Madame de Beauseant’a gitti, ondan bu işin sırrını çözmesi için yardım istedi. Kadın, hemen olanları anlattı. Goriot baba kızlarına bol bol drahoma vermiş, ama sonra, böyle bir babayı kendilerine ya­kıştıramadıkları için, kızları yavaş yavaş babalarıyla ilgiyi kesmeye başlamışlardı. Babalarıyla ilgili kimselerle de düşüp kalkmak istemiyorlardı. Kadın, Eugene’e Goriot Baba vasıta­sıyla, öbür kızı yani Delphine de Nucingen’le evinde konuşa­cağını bildirmesini söyledi. Kız, bu davete sevinecek ve tabiî Eugene müteşekkir kalacaktı.

Vautrin’in genç adama başka bir öğüdü daha vardı. Ma­dame Vauquer’in pansiyonunda zengin babasının mirasından mahrum kalmış olan Victorine Taillefer adında bir kız vardı. Kızcağız, ağabeysi yüzünden mirastan mahrum bırakılmıştı. Eugene’in bu kızla arası iyiydi. Vautrin iki bin frank verir­se, kızın kardeşini öldürtebileceğini, böylece kızla evlenip ser­vete konabileceğini genç adama hatırlattı. Bu teklif üzerinde düşünmek için iki hafta da mühlet bırakıyordu.

Ertesi akşam, Eugene Madam de Beauseant’ı tiyatroya götürdü. Orada Delphine de Nucingen le tanıştı, kadın yakın­lık gösterdi. Ertesi gün’ Eugene, o akşam Nucingen’lere yemeğe davet edildi, sonra hep birlikte tiyatroya gideceklerdi. Yemekten önce Eugene’le Delphine bir kumarhaneye gittiler, Delphine’in ricası üzerine Eugene kumar oynadı ve altı bin frank kazandı. Kadının kocasının ona his para vermediğini, kendisinin de eski sevgililerinden birine olan bir borcunu öde­mek için paraya muhtaç olduğunu söyledi.

Çok geçmeden, Eugene yeni arkadaşlarıyla münasebetini devam ettirmenin çok paraya malolacağmı anladı. Ailesinden fazla para almasına imkân yoktu. En sonunda pansiyon arka­daşı Vautrin’in teklifini kabul etmek zorunda kaldı. Goriot Baba kızı Delphine’le kendisinin Eugene’e bir daire tuttukla­rını söylemeye geldiği zaman, ertesi sabah yapılacak düello­nun hazırlıkları konuşuluyordu.

Eugene, istemeyerek bir faciaya sebep olacağını düşün­meye başlamıştı. Goriot Baba vasıtasıyla Victorine’nin ağabeysine haber göndermek istedi. Fakat Vautrin, bunu daha önceden sezdiği için Eugene’le Goriot’nun şaraplarına uyku ilâcı koydurttu.

Sabahleyin kahvaltıda, bir haberci Victorine’in ağabeysinin düelloda yaralandığını bildirdi. Victorine telâşla kardeşini görmeye gittikten sonra önemli bir olay oldu. Vautrin, kahvesini içtikten sonra birdenbire baygın olarak yere düşmüştü. Odasına götürülüp elbiseleri çıkarılınca, sırtındaki işaretlerden onun ünlü suçlu Trompe la Mort olduğu anlaşıldı. Pansiyonun müşterilerinden yaşlı bir kız, polise yardım etmişti. Adamın kahvesine ilâç koyup onu bayıltmış, böylece vücudundaki işa­retler kimliğini kesin olarak ortaya koymuştu.

Goriot Babayla Eugene yeni tutulan apartıman dairesine taşınmaya hazırlanıyorlardı. Goriot Baba da Eugene için ha­zırlanan dairede bir odada kalacaktı. Delphine babasının ha­zırlıklarını durdurmak için pansiyona geldi. Genç kadının ü­züntüsü vardı. Goriot Baba, kızının kocasıyla bir anlaşma im­zalayıp Delphine’e tamamen kendisine ait ayrı bir gelir sağ­lamasını istemişti. Ama Delphine’in bütün parası çeşitli işle­re yatırılmıştı. Kocası bunların arasından birazını çıkarmaya kalkarsa iflâs edecekti.

Delphine derdini anlatmayı yeni bitirmişti ki ablası Anastasie de Restaud geldi. Kocasının mücevherlerini satıp âşığı­nın borçlarını ödemişti. Fakat kocası herşeyi öğrenmiş bulu­nuyordu. Restaud, mücevherlerini para verip geri almıştı a­ma karısından ceza olarak drahomasını kendi kontrolü altına bırakmasını istiyordu.

Eugene, elinde olmayarak yandaki odadan bu konuşmala­rı işitmişti. Anastasie sevgilisinin borçlarını temizlemek İçin on iki bin franga daha ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Genç a­dam hemen Vautrin’in çeklerinden birini imzalayıp Goriot Baba’mn odasına götürdü. Anastasie, konuşulanları dinlediği için Eugene’i azarladı.

Kızlarının para sıkıntıları, birbirlerine besledikleri nefret ve kıskançlık hisleri Goriot Baba’da dayanacak hal bırakma­mıştı. Sofrada vücuduna inme iner gibi bir hal oldu. Eugene sevgilisi Delphine’in yanından ayrılıp pansiyona döndüğü za­man ihtiyar adam yataktaydı. Yeni evine gidemeyecek kadar ağır hastaydı. O sabah, Anastasie terzisine para verebilsin di­ye, son kalan birkaç parça eşyasını da satmaya gitmişti.

Babalarının durumunun çok ağır olmasına rağmen, o ge­ce iki kardeş de Madame de Beauseant’m balosuna gittiler. Eugene de sevgilisinin hükmü altındaydı, baloya onunla beraber gitmekten vazgeçmesine imkan yoktu. Ertesi gün, Go­riot’nun durumu ağırlaştı. Eugene, kızlarını adamın yanma çağırmaya çalıştı. Delphine daha yataktaydı, sabah tuvaletini çabuk bitirip gelmesine imkan yoktu. Anastasie de ancak ba­bası komaya girip onu tanımasına imkân kalmadığı bir sırada lütfedip geldi.

Ertesi gün Goriot baba yoksullar mezarlığına gömülmüş­tü. Eugene, kızlardan cenaze parası almak istedi, fakat her ikisi de büyük bir acı içinde olduklarım, kimseyle konuşamayacaklarını bildirdiler. Cenazede Eugene le pansiyonda kalan yoksul bir tıp öğrencisinden başka kimse yoktu. Anastasie’yle Delphine cenaze arabasının arkasından gitmek üzere boş ara­balarını göndermişlerdi. Babalarına gösterdikleri son saygı buydu.

NOT: Bu romanı Haydar Bifat ve Nahit Sırrı Örik ayrı ayrı dilimize çevirmişlerdir.

Benzer Hesaplamalar

1 Yorum Var, Siz de Yorumunuzu Hemen Yazabilirsiniz

  1. Chelsi

    That’s a genuinely imrspseive answer.

    Cevap Yaz

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.