Karbür Nedir?

Karbür, karbonun bir metal ya da yarımetalle birleşmesiyle oluşan kimyasal bile­şiklerin ortak adı. Kalsiyum karbür (kar­pit), asetilen ve öbür bazı kimyasal madde­lerin elde edilmesinde kullanılan önemli bir hammaddedir. Ayrıca silisyum, tungsten ve başka bazı elementlerin karbürleri sertlikle­ri, dayanımları ve çok yüksek sıcaklıklarda bile kimyasal maddelerden etkilenmemeleri nedeniyle değerlidir. Demir karbür (sementit) ise çelik ve dökme demirin önemli bir bileşenidir. Karbür nedir kısaca detaylı bilgi veriyoruz.

Karbürler atom yapılarına göre iyonik (tuzsu), arayüzeyli (metalik) ve ortaklaşım bağlı (elmasa benzeyen) karbürler olmak üzere üç gruba ayrılır. İyonik karbürler çoğunlukla periyodik tablodaki 1, ila ve Illb grubunda yer alan metallerden oluşur ve bunlar katışıksız haldeyken elektriği çok az ileten saydam katı maddelerdir. Asitlerle ya da bazı durumlarda suyla bile işlendiğin­de hidrokarbonlara ve metal hidroksitlere bozunurlar. Metalik karbürler ise çoğunluk­la IVb, Vb, Vlb, Vllb ve VIII gruplarında yer alan metallerden oluşur; çok sert olan bu bileşikler iyi birer iletkendir. Başta tungsten karbür olmak üzere titan, tantal ve niyobyum karbür gibi bazı metalik karbür­ler, sermet olarak bilinen karmaşık madde­lerin önemli bileşenleridir. Yapıları elmasınkine benzeyen bor karbür ve silisyum karbürün (karborandum) sertlikleri de elmasınkine yakındır. Bunlar kimyasal etkile­re karşı oldukça dayanıklıdır ve aşındırıcı olarak kullanılırlar.

Karbürler çoğunlukla karbonun bir metal ya da metal oksitle 1.000°C-2.800°C sıcak­lıkta birleşmesiyle elde edilir. Bazı durum­larda da metal oksidi ya da metal klörürü indirgemek amacıyla bir hidrokarbon ya da hidrojenden yararlanılır.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.