Uğultulu Tepeler Kitap Özeti (Emily Bronte)

Emily Bronte’ye Ait Olan Uğultulu Tepeler Kitap Özeti ve Konusu Hakkında Bilgiler Aktaracağım.

Bronte kardeşlerin acıklı hayatları hakkında bugüne kadar çok kitaplar, çok yazılar yayınlanmıştır. Hele iki büyük kardeş: Charlotte ve Emily’den hep, bir arada sözedilir İki kardeş, çalışma hayatına birlikte atılmışlar, roman yazmaya birlikte karar vermişlerdi. Charlotte’un dört romanına karşılık Emily’nin bir’tek romanı “Wuthering Heights” Emily’n-n adını, Charlotte’unkinin yanısıra meşhur etmeye yetmişti Talihsiz Emily, erkek kardeşleri Bronmel’in ölümünden kısa bir zaman sonra veremden kurtulamayarak hayata gözlerini yum du. Bugün tek eseriyle dünya roman edebiyatında önemli bir yer tutuyor. Emily’nin yaradılışı hakkında söylenenler onun kıskanç, insanlardan nefret eden garip huylu bir kimse oldu­ğunu ortaya koyuyor, Emily’nin bu ruh halinde çektiği hasta lığın büyük rol oynadığını kabul etmek gerekir. Sonra ablası nm şöhretini de haklı olarak kıskanıyordu. Ama bugün Emily de en azından Charlotte kadar ünlüdür.

ESER ÜZERİNE — Emily Bronte de ablası Charlotte gi­bi büyük bir yazma kabiliyetine sahipti. Buna rağmen tek romanı “Wutering Heights” ı bastırmak istediği zaman naşirler onu şüpheyle karşıladılar. Ancak baskı masrafım ödediği takdirde kitabı çıkarabileceklerini söylediler. Romanda, ‘aşk ve dehşet sahnelerinin bir araya gelmesi, on dokuzuncu asır ortası okuyucularını şaşırtmış olabilir. Yer yer mübalâğalı kısımlar bulunmasa bile, eser, ilgi çekici bir hırs ve intikam hikâyesidir. Çoğu kahramanlar, aşırı ihtiraslara sahip kişilerdir.

Wuthering Heights, bugünün okuyucusu için biraz fazla romantik sayılırsa da, hâlâ ellerden düşmeyen, aranılan bir ki­taptır. İngiliz romancısı Somerset Maugham, bu eser için şöyle diyor: “Wuthering Heights, üzerinde tartışılacak bir kitap değildir. Sadece okunur. Onun kusurlarını bulmak çok kolay, fakat pek çok romancıda bulunmayan bir şeye sahip: okuyucu, ya kuvvet asılıyor. Wuthering Heights, hem çok kötü, hem, çok iyi., Hemi çok çirkin, hem çok güzel..”

Uğultulu Tepeler KONUSU — Mr. Lockwood, “Wuthering Heights” da Mr. Heathcliff’in Thrushcross adlı çiftliğine kâhya olmuştu. İşe başladığı ilk günlerde patronunu iki kere ziyaret etti. İlk zi­yaretinde Mr. Heathcliff i gördü. Kaba ve acayip bir adamdı, et­rafında bir sürü köpek vardı. İkinci gidişinde de bu esrarengiz evin öbür insanlarını kaba, şımarık tavırlı genç adam Hareton Earnshaw ile Heathcliff’in oğlunun dul karısı olan genç ve gü­zel kadını gördü.

Lockwood daha “Wuthering Heights” dayken kar yağma­ya başladı, yollar karla örtülmüştü, bu durumda bir yabancının yola çıkması imkânsızdı. Heathcliff uşaklardan birinin ona rehberlik etmesine razı olmadı, fakat geceyi orada geçirmek is­terse Hareton’un yahut da Joseph adındaki ihtiyar uşağın yata­ğında yatabileceğim söyledi. Mr. Lockwood eve gitmek için Joeseph’in lâmbasını ödünç isteyince ihtiyar uşak, efendisiyle Mr. Hareton’u eğlendirmek için köpekleri Lockwood’u üzerine saldı. En sonunda ahçı Zillah evin kullanılmayan bir odasına saklayarak ziyaretçiyi kurtardı.

O gece Mr. Lockwood garip bir rüya gördü. Pencereye bir ağaç dalının çarptığını sanıp pencereyi açmaya çalışırken ca­mı kırdı. Dışardaki ağaç dalını kırmaya çalışırken parmakları küçücük, buz gibi bir ele değdi. Ağlayan bir ses, onu içeri al­ması için Lockwood’a yalvardı. Sesin görünmeyen sahibi Catherine Linton kırık pencereden içeri girmeye çalışınca Lockwood korkuyla bağırdı.

Heathcliff heyecanla içeri girdi, ve Lockwood’u odadan kovdu. Sonra kendini yatağın üzerine atıp, ruha karanlıkların arasından çıkıp odaya gelmesi için yalvardı. Ama ses bir daha duyulmadı.

Ellen Dean, o gece olanlar hakkında misafire biraz bilgi verdi, Lockwood’un merakını biraz olsun giderdi. Thruscross Grange’de hizmetçiydi. Çocukluğu “Wuthering Heights da geçmişti.

Earnshaw’lar, Linton’lar ve Heathcliff’lerin hikâyesi yıllar­ca önce başlamıştı. O zamanlar ihtiyar Earnshaw karısı ve Hlndley ile Catherine adındaki çocuklarıyla birlikte Wuthering

Heights’da otururdu. Earnshaw, Leverpoal’a bir gidişinde on dört yağında aç, yarı çıplak kimsesiz bir çocuk bulmuş, Wuthering Heights’a getirmişti. Çocuğun adını Heathcliff koymuş, onu da çocuklarıyla birlikte yetiştirmeye başlamıştı. Zamanla öksüz çocuk ihtiyar Earnshaw’m sevgisini kazanmıştı. Hindley Catherine’i ve Heatcliff’i müthiş kıskanıyordu. İhtiyar Joseplı bunu farkederek bazı tedbirler almak istemişti, fakat Catherine Heathcliff e çok düşkündü. En sonunda Hindley okula gönderildi. Kısa bir zaman sonra da ihtiyar Earnshaw öldü.

Hindley Earnshaw babasının cenazesi için “Wuthering Heights’a dönerken yeni evlendiği karısını da getirmişti. Hind­ley, “Wuthering Heights’m yeni sahibi olarak Heathcliff’e eziyet etmeye başlamıştı. Catherine ise hiç söz dinlemeyen başına buyruk bir genç kız olmuştu. Heathcliff’e olan aşırı sevgisi de hâlâ devam ediyordu.

Bir gece Catherine le Heathcliff Thrushcıoss Grange do­laylarındaki çayırlıklarda gezintiye çıkmışlardı. Bir av köpe­ği Catherine’i tehlikeli bir şekilde ısırdı. Lintonların yakınlardaki evine gidip orada beş hafta yatmak zorunda kaldı. Böy­lece Thrushcross Grange’nin iyi sahipleri Mr. ve Mrs. Linton’la çocukları Edgar ve İsabella’yla ahbab oldu. Bu olaydan sonra Linton’lar sık sık Wuthering Heights’a geldiler. Hindley’in kö­tü davranışı, ve Edgar’la Isabella’nın ona yüksekten bakmala­rı Heathcliff’e çok dokunmuş kıskanç, fena huylu bir insan haline gelmesine sebeb olmuştu. Hindley’den mut­laka öç almaya karar vermişti.

Ertesi yıl Hindley’in veremli karısı Frances, bir erkek ço­cuk doğurdu, kısa bir zaman sonra da öldü. Çocuğa Hareton Earnshaw adını koydular. Hindley kederle kendini büsbütün kapıp koyuvermiş, çekilmez bir insan olmuştu. Bu arada Cat­herine Earnshaw’la Edgar Linton sevişmeye başlamışlardı. Kız, Ellen Dean’a asıl Heatchliff’i sevdiğini itiraf etmişti, beş parasız;, kimsesiz bir adamla evlenmek fikrini gururuna ye­diremediğini de söylüyordu. Bu konuşmayı duyan Heathcliff hemen Wuthering Heights’tan ayrıldı, yıllarca dönmedi. Ed­gar’la Catherine çok geçmeden evlendiler. Yeni evliler Thruscross’a yerleşmişlerdi. EUen’de işlerini görüyordu. Heathcliff geri dönünceye kadar karı koca pek mesut yaşadılar. Heathcliff çok değişmişti. Hali tavrı çok kibardı, kılığını da düzeltmişti. Hindley’i daveti üzerine Wuthering Heights’a yerleşti.

Isabella Linton, Heathcliff’e karşı büyük bir yakınlık ve sevgi duymaya bağlamıştı. Bir gece Edgar’la Heathcliff bu yüzden birbirlerine girdiler. Kısa bir zaman sonra da Isabella sev­gilisiyle kaçtı. Heathcliff, Catherine ve Edgar dan öç almak için Isabella’yla evlenmişti. Bir çocuk bekleyen Catherine, bu olay üzerine ateşli bir hastalığa tutuldu. Isabella’yla kocası “Wuthering Heights’a döndüğü zaman Edgar kızkardeşini de eniştesini de evine sokmayacağını bildirdi. Buna rağmen Heathcliff, Catherine’le uzun uzadıya konuşmak fırsatını bul­du. Kısmen bu buluşmanın etkisiyle Catherine Linton adını ta­şıyan çocuk vaktinden evvel doğdu. Anne de birkaç saat sonra öldü.

Bu arada Isabella, Heathcliff le birlikte yaşamanın imkân­sız olduğunu hissetmişti. Kocasını bırakıp Londra’ya gitti. Bir­kaç ay sonra oğlu Linton doğdu. Hindley’in ölümü üzerine mi­safir Heathcliff “Wuthering Heights” m sahibi oldu, çünkü Hindley bütün malını ona devretmişti, böylece malların asıl sa­hibi Hareton, babasının düşmanının buyruğu altında yaşamak zorunda bırakılmıştı.

Isabella Heathcliff i bıraktıktan on iki yıl sonra öldü, has­talıklı çocuğunu da kardeşi yanma aldı. Heathcliff kısa bir za­man sonra çocuğun geldiğini öğrenmişti. Edgar’a haber göndererek oğlunun Wuthering Heiglıts’da oturması gerektiğini bil­dirdi. Küçük Catherine bir kere Wuthering Heights’a gidip ku­zeni Linton’la tanışmıştı. Babası ise kızın “VVuthering Heights’da oturtulmasını hiç istemiyordu, çünkü Heathcliff bir kaç ke­re Catherine’le Linton’un evlenmeleri ihtimalinden söz açmış bunu çok arzuladığını açıkça belli etmişti. Ama Heathcliff ka­rarını vermişti. Edgar’ın hasta olduğu bir zamandan faydala­narak Catherine’i hasta yatan Linton’un yanma gitmeye teş­vik etti. Catherine Wuthering Heights’a gidince beş gün müd­detle oraya hapsedildi, zorla hasta kuzeniyle evlendirildi. Öl­meden önce babasını görmeye yetişmişti ama Edgar Linton vasiyetnamesini değiştirmeye zaman bulamadı. Böylece malı ve parası Heathcliff’e kalmış sayılıyordu. Zayıf, hastalıklı bir çocuk olan Linton Heathcliff de kısa bir zaman sonra ölünce dul kalan Catherine de Heathcliff’in yanında yaşamak zorun da kaldı.

 

Mr. Lockwood ilkbaharda, bir daha Wuthering Heights’a uğramadan, sahiplerinin yüzünü görmeden Londra’ya döndü. Ertesi sonbahar o civarda seyahat ederken bir kere daha VVuthering Heights’ı görmek hevesine kapıldı. Catherine’le Ha- reton buranın sahibi olmuşlardı.. Lockwood, Ellen’den Heathcliff’in üç ay önce öldüğünü öğrendi. Catherine Hareton’a oku­ma yazma öğretiyor, terbiye veriyordu.

Mr. L,ockwood, Heathcliff’in mezarım ziyaret etti. Catherine Erenshaw’m mezarının öbür tarafındaydı. Catherine, kocasıyla sevgilisinin arasında yatıyordu. O yerlerde ağızdan ağıza dola­şan bir söylentiye göre, bu insanlar, geçirdikleri fırtınalı ha­yattan sonra mezarlarında da rahat yatamıyorlardı. Geceleri ortalıkta dolaşan çobanlar ve seyyahlar, Catherine’le Heathcliff’i karanlık çayırlarda eskiden olduğu gibi elele dolaşırken gördüklerini ileri sürüyorlardı.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.